Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
  1. A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Kovács Balázs Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok előírásai szerint, az érintettek érdekeinek megfelelően meghatározza az Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat és az adatfeldolgozás feltételeit, módját. 
    
  2. A Szolgáltató működteti a https://www.Lurkobebiszitter.hu honlapot (továbbiakban: Honlap), melynek körében a Honlapon szolgáltatást megrendelő felhasználók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) és a gyernekfelügyeleti szolgáltatást nyújtó gyermekgondozók (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatók) adatait kezeli.
    
  3. A Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.
    
  4. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy az általa nyújtott szolgáltatások vagy általános szerződési feltételei módosításairól e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató a tájékoztatást reklám céljára nem használja.

 2. ADATKEZELŐK
  1. Szolgáltató adatai:
 Cégnév: Kovács Balázs Egyéni Vállalkozó
   
Székhely: 1135 Budapest, Frangepán köz 19. Fszt. em. 1.ajtó

   Adószám: 68002545-1-41
   
Nyilvántartási szám: 51074919 

   Statisztikai számjel: 68002545-8299-231-01

   Ügyfélszolgálat telefonszám: +36 70 408 6161
   Ügyfélszolgálat e-mailcím: hello@lurkobebiszitter.hu
   Weboldal: www.lurkobebiszitter.hu
   
Bankszámlaszám: 10403507-86755678-77881001
(továbbiakban Szolgálató)
    
  2. Szerver hosting:
   DotRoll Kft. 
   Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
   Cégjegyzékszám: 01 09 882068
   Adószám: 13962982242
   Képviselő neve: Komáromi Zsolt György
   Beosztása: Adatvédelmi tisztviselő
   Postacím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
   
Email cím: dpo@dotroll.com 

   Telefonszám: +36-1-432-3232 

    
  3. Honlapüzemeltető a Közvetítő
   Képviselő: Kovács Balázs, cégvezető
   Email cím: hello@lurkobebiszitter.hu
    
  4. A biztonságos fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja
   
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
   
Adószám: 25353192-2-43

   Képviseli: Kiss Sándor, vezérigazgató, igazgatóság elnöke

    
  5. Webhsop
   Név: Szabó-Gáspárdy Daniella egyéni vállalkozó
   Székhely és levelezési cím: 2241, Sülysáp, Vasút utca 64
   Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2022.08.29.
   Adószám: 59386582-1-33
 3. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉS

   
  1. Regisztráció

   A Felhasználó regisztrációt követően jogosult a Honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére. A regisztráció során a Felhasználó alábbi személyes adatai kerülnek rögzítésre: Rögzített adatok: Név, Telefonszám, Email cím, Cím, Gyermek utóneve és születési dátuma

   A Felhasználó a regisztrációt megelőzően az adatkezeléshez történő hozzájárulását „checkbox” alkalmazásával adja meg, melynek előfeltételeként a Felhasználó nyilatkozik az adatkezelés elfogadásáról és az Adatkezelő adatvédelmi tájékoztatóját is magában foglaló Általános Szerződési Feltételek elfogadásáról. A Szolgáltató által végzett adatkezelés a felhasználó  hozzájárulásán alapul.

   A regisztráció folyamatát az ÁSZF szabályozza. 

   Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a Felhasználóval

   Adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele

   Adatkezelés időtartama: a Felhasználó jogosult bármikor díjmentesen törölni adatait a Szolgáltató nyilvántartásából, vagy a Szolgáltatótól adatai törlését kérni, mely kérelmet Szolgáltató díjmentesen 30 napon belül köteles teljesíteni.

   Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait a Szerverszolgáltató által üzemeltetett tárhelyszolgáltatónál tárolja

    
  2. Szolgáltatás megrendelése

   A Felhasználó regisztrációt követően jogosult szolgáltatás megrendelésére.

   A megrendelés folyamatát az ÁSZF szabályozza

   Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a Felhasználóval

   Adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele

   Adatkezelés időtartama: a Felhasználó jogosult bármikor díjmentesen törölni adatait a Szolgáltató nyilvántartásából, vagy a Szolgáltatótól adatai törlését kérni, mely kérelmet Szolgáltató díjmentesen 30 napon belül köteles teljesíteni.

   Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait a Szerverszolgáltató által üzemeltetett tárhelyszolgáltatónál tárolja

    
 4. FELELŐSSÉG:

  
A Felhasználó által regisztrált személyes adatokat a Szolgáltató nem ellenőrzi. A regisztrált adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó felel az általa regisztrált e-mailcímre a Szolgáltató által továbbított adatok hozzáférhetőségéért és adatok felhasználásáért. 


  Regisztrált adatok kezelése: A Felhasználó által regisztrált adatokat a Szolgáltató és az adatkezelésre kijelölt munkavállalói és az adatfeldolgozást végző személy(ek) jogosultak megismerni. A Szolgáltató adatkezelési folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a Szolgáltató vezető tisztségviselője jogosult meghatározni. A Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozás folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a megbízott adatfeldolgozó vezető tisztségviselője határozza meg. A Szolgáltató harmadi személy részére jogszabályban előírt kötelezettségei céljából jogosult és köteles adatot továbbítani.

   
 5. A FELHASZNÁLÓ JOGAI
  1. A Felhasználó profiljának törlésével törölheti magát a rendszerből, rendelései azonban személyes adatok nélkül megmaradnak a rendszerben.
    
  2. A Felhasználó jogosult díjmentesen tájékoztatást kérni kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről. A Felhasználó jogosult jogszabályban meghatározott esetekben díjmentesen kérni adatai helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
    
  3. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül – tiltakozás esetén 15 napon belül – köteles megvizsgálni a Felhasználó kérelmét, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval. 
    
  4. A Felhasználó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulni és panasszal élni. 

    
 6. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS
   
  1. A Szolgáltató az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjt, oly módon, mely az érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze a Felhasználó által a regisztráció során közölt személyes adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor megadott adatokkal.
    
  2. A Szolgáltató köteles a Felhasználót előzetesen tájékoztatni és előzetes, kifejezett hozzájárulását kérni, amennyiben a Felhasználó személyes adatait az általa meghatározott adatkezelési céltól eltérő célra kívánja felhasználni.
    
  3. A Szolgáltató köteles az adatkezelés és adatfeldolgozás biztonságáról gondoskodni és minden szükséges technikai intézkedések megtenni a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználása vagy módosítása, illetve megsemmisülése elkerülése érdekében.
    
  4. A Szolgáltató adatkezelési tevékenységéről a jogszabályban előírt nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása).
    
  5. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. 
    
  6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Tájékoztató módosítását a honlapján közzéteszi. A Felhasználó a honlap szolgáltatásainak további igénybevételére Tájékoztató módosításának elfogadását követően jogosult. 

​Hatályos: 2021. január 1.